Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


Бугарија да ја регистрира ОМО Илинден Пирин

6 јуни, 2008

Read this page in English

Отпечати ја страницата

OMO Ilinden - PIRINЕУ и наложи на Бугарија да го смени законот за собирање и слободно изразување на мислење, со што на партијата на македонското малцинство ОМО Илинден Пирин ќе и бидат овозможени јавни собири

Комитетот на министри на ЕУ побарал од Бугарија да достави копија на новиот закон за собирање и континуирано да доставува информација за развојот на ситуацијата околу овој закон.

Со втората одлука, Комитетот на министри на ЕУ побарал Бугарија да вложи напори да ја регистрира ОМО Илинден Пирин како политичка партија согласно пресудите на Судот за човекови права во Стразбур.

Бугарија е известена дека и за ова прашање ќе биде под постојан мониторинг се до новата сесија во декември.

„Тоа е чекор напред, и тоа сериозен чекор напред. Знаејќи ја упорноста на бугарските власти, мислам дека нема да доведе веднаш до регистрација”, изјави претседател на ОМО Илинден Пирин Стојко Стојков, за телевизијата А1.


 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting