Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 
 
 


ГРЧКИ ХЕЛСИНШКИ МОНИТОР
Адреса: P.O. Box 60820, GR-15304 Glyka Nera
Телефон: (+30) 2103472259 - Факс: (+30) 2106018760

Е-маил: office@greekhelsinki.gr - Вебсајт: http://cm.greekhelsinki.gr/


МЕДИУМСКИ ИЗВЕШТАЈ

Грција: Новиот закон за радио дифузија ги ограничува малцинските медиуми, велат набљудувачите на медиумската слобода од ОБСЕ

29 јули, 2007

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Грчкиот Хелсиншки Монитор го потенцира предупредувањето на ОБСЕ дека новиот грчки закон за радиодифузија сериозно го ограничува пристапот на малцинствата и како и целата заедница до радио програмата. Исто така, треба да се истакне дека предупредувањето на ОСЦЕ е речиси целосно игнорирано од грчките медиуми.

Новиот закон за радио дифузија ги ограничува малцинските медиуми, велат набљудувачите на медиумската слобода од ОБСЕ

http://osce.org/item/25793.html

Виена, 27 јули, 2007 - Миклош Хараџи, претставникот на ОСЦЕ, одговорен за слободата на медиумите, изрази жалење за новиот закон за радиолиценци во Грција, кој, според него го загрозува плурализмот во медиумите со поставувањето високи стандарди за малцинските, општинските и нискобуџетните медиуми.

“Законот за радиолиценци, кој беше изгласан во грчкиот парламент на 5 јули, а потоа потпишан и од грчкиот шеф на државата Карлос Папуљас, поставува непотребно ригидни услови за да се добие радиолиценца,” вели Хараџи.

За музичките радиостаници условите се да имаат 3 до 5 постојано вработени лица, за новите канали со поголем досег на емитување бројот на вработените е 20, додека минималниот депозит на финансиски средства се движи од 30 до 100 илјади евра. Дополнително, лиценците ќе бидат давани за 24-часовно емитување и основниот јазик на емитување да биде грчкиот јазик.

“Определбите на ОСЦЕ, имајќи ги предвид плурализмот на ставовите, се однесуваат на тоа сите заедници да имаат пристап до протекот на информациите и да можат да придонесат во таа насока. Секоја влада има одговорност да помогне во меѓусебното почитување и вклученост на сите,” додаде Хараџи.

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting