Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

ММДЧП и АМКЧП - Соопштение за медиумите

Уште едно тело на ОН препорачува прифаќање на правата на македонското малцинство од страна на Грција

25 септември, 2009

Read this page in English

Отпечати ја страницата

Committee on the Elimination of Racial Discrimination Македонско меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) / Австралиско-Македонски комитет за човекови права (АМКЧП) - Соопштение за медиумите

Мелбурн, Австралија и Торонто, Канада - На 28 август 2009 година, Комитетот за спречување на расната дискриминација (КСРД) ги објави "Заклучоците по преглед на Комитетот за спречување на расната дискриминација" во врска со периодични извештаи (16-ти до 19-ти) за Грција . Овој Комитет на Обединетите нации е тело на независни експерти што ја следи имплементацијата на Конвенцијата за спречување на сите облици на расна дискриминација од страна на нејзините држави-членки. Сите држави се должни да поднесуваат редовни извештаи до Комитетот за тоа како се спроведуваат правата на граѓаните. Комитетот го разгледува секој извештај, искажува загриженост и упатува препораки до државата членка, во форма на "договорна опсервација".

Комитетот искажа многу крупни забелешки и упати голем број на значајни препораки во однос на етничкото македонско малцинство во Грција. Конкретно, Комитетот искажа "загриженост од извештаите за појава на расистички стереотипи од страна на некои организации и медиуми, како и коментари со омраза против припадници на различни етнички и расни групи". Како резултат на тоа, "Комитетот препорачува државата членка (Грција) да преземе ефикасни мерки за да бидат казнети организациите и медиумите кои се одговорни за таквите дела. Комитетот понатаму конкретно и' препорачува на државата членка да го забрани постоењето на нео-нацистички групи на нејзината територија и да преземе поефикасни мерки за унапредување на толеранцијата кон лицата од различно етничко потекло".

Истовремено, Комитетот е "загрижен за пречките со кои се соочуваат некои етнички групи во остварување на слободата на здружување и во врска со ова упатува забелешка заради информациите дека некои се укинуваат, а и не се се дозволува регистрација на нови здруженија кои што во своето име ги содржат поимите 'малцинство', 'турски', или 'македонски', како и заради дадените образложенија за таквите одлуки. Од тие причини, Комитетот и' препорачува на државата-членка (Грција) да усвои мерки со кои што ќе се обезбеди нормално живеење на припадниците на секоја заедница или група и остварување на на нивното право за слобода на здружување, како и на нивните основни природни права, вклучувајќи го и користењето на мајчиниот јазик".

Австралиско-македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) и Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) ја повикуваат меѓународната заедница да изврши притисок врз грчката влада да ги примени забелешките и препораките на Комитетот за спречување на расната дискриминација на набљудувања и имплементираат, во целост и без одлагање. Истовремено, АМКЧП и ММДЧП би сакале да ја искористат оваа прилика и да препорачаат работата на грчкиот Хелсиншки монитор да биде дел од циклусот на опсервација од страна на Комитетот за спречување на расната дискриминација (КСРД), особено при поднесување на "Паралелен извештај за Грција и прифаќање на Меѓународната конвенција за спречување на сите форми на расна дискриминација".

Двата извештаи (Извештајот на грчкиот Хелсиншки комитет и целиот текст на Комитетот за спречување на расната дискриминација) за опсервација и заклучоци можат да се најдат овде:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds75.htm.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на прашањата за човековите права на Македонците и другите обесправени народи од 1986 година. За повеќе информации, посетете го сајтот www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на телефон 1-416-850-7125, или на е-маил: info@mhrmi.org.

Формиран во 1984, Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) работи на остварување на човековите права за Македонците и останатите угнетени малцинства. За повеќе информации, посетете ја страницата www.macedonianhr.org.au, или контактирајте го АМКЧП на телефон +61 3 9460 2910, или на е-маил: mail@macedonianhr.org.au.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting