Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Виножито и ОМО “Илинден“ - ПИРИН им се заблагодаруваат на ММДЧП и АМКЧП за нивната непроценлива подршка

2 јули, 2009

Read this page in English

Отпечати ја страницата

I Love Macedonia Виножито и ОМО “Илинден“ - ПИРИН - Соопштение за медиумите

Флорина/Лерин и Благоевград/Горна Џумаја - 2 јули, 2009 - После значајниот успех на манифестацијата “Недела на ММДЧП“ (14-21 јуни, 2009) и нашата посета во Австралија (24-31 март, 2009), Виножито и ОМО “Илинден“ - ПИРИН би сакале да се заблагодариме на нашите партнери - организациите Македонско меѓународно движење за човекови права и Австралиско-македонски комитет за човекови права за нивната непроценлива подршка и залагање за остварување на човековите права на Македонците.

Во посета на ММДЧП беше Насе Парисис, член на Виножито и Прeтсeдатeл на Грчкиот комитeт при EБЛУЛ (Европско биро за помалку употребувани јазици) и Стојан Георгиев, ко-претседател на ОМО “Илинден“ - ПИРИН, додека во посета на АМКЧП беа Насе Парисис, Димитри Иоану од Виножито и Стојко Стојков, ко-претседател на ОМО “Илинден“ - ПИРИН.

Освен настаните организирани со македонските заедници во Канада и Австралија, беа одржани и состаноци со официјални владини претставници, меѓународни организации за човекови права и со претставници од медиуми, со цел понатаможна глобализација и промоција на човековите права за угнетените македонски малцинства на Балканот.

ММДЧП и АМКЧП обезбедуваат витална финансиска и логистичка подршка за активностите за обезбедување на човекови права на Македонците. Ги повикуваме сите Македонци во Канада, Соединетите Американски Држави, Австралија и насекаде во светот да ги подржат ММДЧП и АМКЧП во нивната неуморна работа во обезбедувањето на помош за Македонците да можат да ги остварат основните човекови права.


Канцеларии за печат,
ЕСА-Виножито
ОМО “Илинден“ - ПИРИН

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting