Macedonian Human Rights Movement International
Македонското друштво "Илинден" - Тирана незадоволно од односот на Министерството за култура

Македонско друштво Илинден Македонското друштво "Илинден"- Тирана воопшто не е задоволна од односот на Министртвото за култура, како и изминатите години и ова година Министерството за клтура не прифатги ни еден проект на македонските друштва. Македонското друштво "Илинден"- Тирана кои аплицирал со години со прокет за одржување фолклорен фестивал на Македоцните во Албанија секогаш е одибиено. Таму не сакаат ниту да слушнат за нашите проекти. Со години наназад, а и оваа година нема ниту пара за доставните проекти од друштвата на Македонците. Македонците имаат потреба од поддршка на проектите од Министерството за култура кои се однесуваат на негување на традициите на Македонците кои живеат во Албанија. Министерството за култура треба да има предвид дека и Македонците во Република Албанија, треба да добиат проекти, македонците се лојални граѓани и ги плаѓат сите даноци, но пари за културни активности нема. Инаку, повикот објавен од Миистертвото за култура на први декември лани траел до 13 јануари.

Македонско друштво "Илинден” - Тиранa
Претседател: Никола Ѓурѓај


Македонско друштво "Илинден” - Тирана

Улица: "Михал Грамено” 183, Тирана
Tел: + 38971946391 + 355692401778
е-mail:
drustvo.ilinden.tirana@live.com
Web: www.ilinden-tirana.com
Национална Комeрециална Банкa - Албанија
IBAN:AL1520511021289300CLOTCLALLY   LEK
IBAN:AL4820511021289300CLOTCFEURA   EUR
IBAN:AL8120511021289300CLOTCFUSDE   USD
SWIFT:NCBAALTX