Macedonian Human Rights Movement International
Соопштение за медиумите
Експерт на ООН и' препорачува на Бугарија да го признае своето македонско малцинство

Rita Iszak ОМО "Илинден" - ПИРИН, АМКЧП и ММДЧП - Соопштение за медиумите

Благоевград / Горна Џумаја (Бугарија), Мелбурн (Австралија) и Торонто (Канада)


ОМО "Илинден" - ПИРИН, политичката партија на македонското малцинство во Бугарија, заедно со Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) и Меѓународното Македонско Движење за Човекови Права (ММДЧП) го поздравуваат неодамнешното објавување на Извештајот за состојбите во Бугарија, од страна на независен експерт за малцински прашања при Обединетите нации.

Извештајот беше објавен на 3 јануари 2012 година од страна на новоименуваниот независен експерт на ОН, г-ѓа Рита Исак, изготвен врз основа на посетата на Бугарија која што во јули 2011 година го оствари нејзиниот претходник, г-ѓа Геј Мекдугал. За време на посетата на Бугарија, независниот експерт се сретна со претставниците на македонското малцинство во земјата. Делегацијата составена од: Стојко Стојков, копретседател на ОМО "Илинден" - ПИРИН, Страхил Тупалски, член на Централниот совет на ОМО "Илинден" - ПИРИН, Стојан Герасимов од Друштвото на угнетуваните Македонци и Георги Христов, Главен и одговорен уредник на про-македонскиот весник, Народна Волја. Таа средба им овозможи на македонските организации од прва рака да ја информираат независниот експерт и документирано да ја запознаат со проблемите со кои што се соочува македонското население во Бугарија.

Во Извештајот се наведени голем број на забелешки во однос на ситуацијата на малцинствата во Бугарија. Во параграфите 66 и 67, кои што се посветени на македонското малцинство, независниот експерт го истакна следново:

"66. Во Член 54 од бугарскиот Устав се наведува дека "секој има право да ги остварува националните и универзални човекови културни вредности и да ја развива својата култура во согласност со своето етничко самоопределување и дека истите ќе бидат признаени и гарантирани со законот." Сепак, Владата го негира постоењето на етничкото македонско малцинство, а не ги признава ниту Помаците (од Владата се сметаат за Муслимани кои го употребуваат бугарскиот јазик) како посебно малцинство - тврдејќи дека двете групи се всушност етнички Бугари. Претставниците на овие групи се идентификуваат како етнички Македонци и како Помаци и тврдат дека нивните малцински права континуирано се прекршуваат.

67. Етничките Македонци сметаат дека од суштинско значење нивниот етнички идентитет и посебност да бидат официјално признати. Претставниците на заедницата силно го оспоруваат пописот кој што покажува опаѓање на бројот на Македонци и тврдат дека вистинскиот број на Македонци е многу поголем. Македонскиот јазик ниту е признат, ниту се изучува во училиштата, а Македонците не се застапени ниту во Националниот совет за етнички и интегративни прашања.


Сепак, најзначајно е што независниот експерт достави голем број на значајни препораки во однос на признавањето на македонското малцинство во Бугарија.

Во однос на почитување на правото на самоопределување, независниот експерт препорачува:

"93. Во согласност со своите уставни одредби да се почитува правото на етничко самоопределување, Владата треба да обезбеди заштита на овие права, како и правата за слобода на изразување и слобода на здружување на припадниците на македонското малцинство и на Помаците.

94. Политики кои се однесуваат на признавањето и на правата на малцинските групи мора да биде оценета во однос на обврските на државата под меѓународното право за човекови права. Член 27 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права е наведено дека "во оние држави во кои постојат етнички, верски или јазични малцинства, лицата кои припаѓаат на тие малцинства не треба да се негира правото, во заедница со другите членови на нивната група, да уживаат во нивната сопствена култура, да се исповедаат и практикуваат својата религија, или да го користат својот јазик. "Прашањето на постоењето на малцинствата се однесува од страна на Комитетот за човекови права во својот општ коментар број 23 (1994) за правата на малцинствата. Член 5.2 е наведено дека "постоењето на етнички, верски или лингвистичко малцинство во дадена државата членка не зависи од одлуката на таа држава-членка, но бара да се утврди со помош на објективни критериуми."

95. Во однос на идентификација со некоја посебна раса или етничка група, Комитетот за елиминација на расната дискриминација е основана во својата генерална препорака бр 8 (1990) на член 1 од Конвенцијата дека "ваквото идентификување, доколку е никакво оправдување постои на Напротив, да се заснова врз себе-идентификација од страна на поединецот. "Правото на поединците слободно да се идентификуваат како припадници на етнички, религиозни или јазични група е затоа основана во меѓународното право. Домашното право треба да го признае на тие права и да се обезбеди дека ниту еден поединец или група страда од било кој недостаток или дискриминаторски третман врз основа на нивната слободно избрани идентитет како припадност (или не) да е етнички, религиозни, лингвистички или било која друга група.


Во однос на одбивањето од страна на Бугарија да ги почитува пресудите на Европскиот суд за човекови права, ставовите на независниот експерт беа доста експлицитни:

96. Бугарија треба да ги почитуваат во целост со пресудите на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) во врска со припадниците на такви заедници и спроведување на своите одлуки без натамошно одлагање. На здруженијата треба да им биде дозволено да се регистрирате и функционира без пречка, користете одбраната на нивните имиња и да ги изразат своите етнички идентитети. Здруженија кои се негираше во минатото веднаш треба да се даде официјална регистрација.

Независниот експерт, исто така, препорача воведување на македонскиот јазик на бугарскиот образовниот систем:

"97. Позиција на Владата да не се дозволи употреба на мајчиниот јазик јазици како јазик на настава во училиштата, особено во регионите каде што малцинствата се мнозинство или претставуваат голем процент од населението, е грижа за малцинствата, вклучувајќи ги и Ромите, турски муслимани и Македонците. Двуезично образование почнувајќи во раните години на школување ќе им овозможи на децата да станат умешен во својот мајчин јазик, како и во бугарскиот. Покрај тоа, таа ќе им овозможи да ја задржат својата етнички и јазичен идентитет и да помогне малцинство учениците за да се постигне позитивни образовни резултати. Владата е побарано да разгледа можноста за воведување двојазично образование и да ја ратификува Европската повелба за регионални и малцински јазици "

ОМО "Илинден" - ПИРИН, политичката партија на македонското малцинство во Бугарија, заедно со Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) и Меѓународното Македонско Движење за Човекови Права (ММДЧП) бараат од бугарската влада да го земе во предвид Извештајот на независниот експерт за малцински прашања при ООН и да имплементираат, во целост и без одлагање, секоја од препораките содржани во извештајот.

Интегрално, извештај може да се симне овде:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.56.Add.2_en.pdf

###

ОМО "Илинден" - ПИРИН е политичка партија која што ги подржува правата на македонското малцинство во Бугарија. Нејзиното делување е забрането, иако во 2005 година Европскиот суд за човекови права пресуди дека со таа одлука се прекршува Европската конвенција за човекови права. За повеќе информации, ве молиме постете ја страницата www.omoilindenpirin.org.

Основан во 1984 година, Австралиско-Македонскиот Комитет за Човекови Права (АМКЧП) е невладина организација која се залага за информирање на влади, меѓународни институции и пошироката јавност / заедници за борбата против дискриминацијата и промовирање на основните човекови права. Нашиот стремеж е да се осигура дека македонските заедници како и другите исклучени групи низ целиот свет се признати, почитувани и уживат во правичен третман. За повеќе информации, посетете ја www.macedonianhr.org.au, или контактирајте со АМКЧП на info@macedonianhr.org.au или преку +61 3 93298960.

Основано во 1986 година, Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи. За повеќе информации, посетете ја www.mhrmi.org, или контактирајте го ММДЧП на 416-850-7125 или info@mhrmi.org.