Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ОБСЕ - Средба за имплементација на човечката димензија
2 октомври – 13 октомври 2006, Варшава

Работна сесија 14: Национални малцинства

11 октомври, 2006

Read this page in English

Излагање на претставникот на Домот на македонската култура


Благодарам Г-дин Модератор

Денес би сакал да зборувам за употребата на традиционалните топоними, правото на малцинствата да ги користат нивните имиња и презимиња на нивниот мајчин јазик и конкретната политика на грчката држава кон забранувањето на такви имиња.

Колку за информација, во периодот помеѓу двете светски војни Грција донесе одреден број на закони со кои ги заменува сите не-грчки имиња на градови, села, реки и планини со грчки имиња. Овие традиционални топоними кои сеуште постојат во неформалната комуникација помеѓу населението не добиваат официјално признавање од страна на грчките власти. Ова претставува кршење на Препораката број 3 од Препораките на високиот комесар од Осло во врска со лингвистичките права на националните малцинства.

Исто така во истиот период, во 1930 година, личните имиња на индивидуите кои припаѓаат на македонската говорна заедница беа насилно сменети. Оние кои го носеа семејното презиме на Филипови, беа прекрстени во Воскопулос. Во Април 2005 година, Павлос Воскопулос, член на оваа фамилија, поднесе барање до локалниот Префект во родниот град за да го смени неговото презиме во традиционалното македонско презиме “Филипов”. Според грчкото право, префектот има две решенија кога ќе добие такво барање. Тој може да го одобри или отфрли барањето. За да донесе било каква одлука, тој не треба да се консултира со Министерството за внатрешни работи. Во овој случај префектот одлучи да се консултира со Министерството. Во Март оваа година, Министерството издаде мислење за случајот во кое му сугерира на префектот да го отфрли барањето врз основа на следниве аргументи, цитирам:

“Менувањето на презимето на барателот од грчко во “странско” треба да биде одбиено бидејќи за со дозволувањето на таков чин може да се предизвика конфузија во врска со националната припадност на барателот, а со тоа и да дојде до потешкотии во односите и контактите помеѓу барателот и грчките власти.”

Странско име? Збунување за националната припадност? Потешкотии во контактите со грчките власти? Дали грчката делегација ќе сака да објасни што со ова сака да каже Министерството за внатрешни работи? Параграфот 32 од Копенхашкиот договор вели дека “Припадноста кон национално малцинство е прашање на индивидуалниот избор на личноста и не смеат да произлезат никакви недостатоци од практикувањето на таквиот избор”. Затоа сметам дека мислењето на Министерството се коси со овој параграф.

Префектот го отфрли барањето на Г-дин Воскопулос врз основа на советувањата од страна на Министерството. Случајот беше доставен и пред Генералниот секретар на регионот, кој ја подржа одлуката на префектот. Со одбивањето на барањето на Г-дин Воскопулос да го користи традиционалното фамилијарно презиме, Грција покажа дека не ги исполнува обврските кон ОБСЕ на ова поле. Ова претставува кршење на Препораката 1 од Препораките на високиот комесар од Осло и затоа треба да се стави крај на таквото однесување.

Ви благодарам на вниманието

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting