Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ОБСЕ - Средба за имплементација на човечката димензија
2 октомври – 13 октомври 2006, Варшава

Работна сесија 13: Основни слободи II

10 октомври, 2006

Read this page in English

Излагање на грчката делегација - користејќи го правото на реплика


1. Би сакал да предочам на некои неодамнешни случувања во врска со заштитата на слободата на религијата во мојата земја:

Усвоен е закон за кремирање на починатите;
Предлог законот во кој се велеше дека локалниот епископ треба да даде мислење, иако незадолжително, за дозвола за градење и раководење со неправославен објект беше поништен;

Светиот синод на Православната црква на Грција неодамна ја објави одлуката да го отстапи правото за употреба на земјиштето кај местото Шистос близу до Атина, на соодветната општина, со цел за основање на муслимански гробишта; Новиот имиграционен закон овозможува одобрување на дозвола за престој на припадници на сите можни религии, чија конкретна национална пропадност се однесува на трети држави;

Неодамна пред Парламентот е презентиран нацрт закон за конструкција на џамија во центарот на Атина, финансирана од страна на државата. Џамијата ќе се гради на парцела која ќе ја отстапи државата. Ќе биде раководена од страна на Менаџмент во кој претставниците на муслиманското население во Атина и регионот на Атика ќе земат конкретно учество.

2. Врз основа на членот 3 од Уставот, „доминантната религија во Грција е онаа на Источната православна црква на Исус“. Треба да се нагласи дека споменатата одредба нема намера да ја стави во функција Православната црква како официјална државна црква; овој член ја опишува религијата на Православната црква како „доминантна“ религија, што значи дека претставува религија на мнозинството од грчкиот народ. Со други зборови, одредбата констатира признание од страна на државата за основната улога што Православната црква ја одиграла, и продолжува да ја игра во историскиот и културниот живот на грчката нација. Сепак на никој начин не се обидува да стави до знаење дека Уставот гарантира хегемонистичка улога на Православната црква, ниту пак дека оправдува каква и да било дискриминација кон други религиозни групи.

3. Муслиманите во Тракија си ги извршуваат нивните религиозни должности и ги запазуваат нивните традиции без никакви ограничувања. Постојат повеќе од 300 муслимански верски храмови, во кои служат околу 400 муслимански свештеници. Џамиите се добро чувани од Вакифските комитети и се заштитени од страна на државата, која што кога е потребно учествува и со финансиска подршка.

Муфтиите, духовните водачи на муслиманската заедница, низ целиот свет како и во самата Турција, се назначуваат а не се избираат. Во Грција, назначувањето на муфтиите е ефектуирано низ транспарентна процедура во која се консултираат еминенти припадници на малцинството. Уште една причина за директно назначување на муфтиите од страна на администрацијата е таа дека тие извршуваат, во согласност со исламските обичаи, одредени правосудни и административни функции, кога станува збор за семејното или наследно право.

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting