Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 


ОБСЕ - Средба за имплементација на човечката димензија
2 октомври – 13 октомври 2006, Варшава

Работна сесија 10: Државјанство и политички права

9 октомври, 2006

Read this page in English

Излагање на претставникот на Домот на македонската култура


Ви благодарам Г-дин Модератор

Бидејќи денес зборуваме за државјанствата, би сакал да ви предочам на дискриминацијата која постои во Грција кога станува збор за истите.

За време на грчката граѓанска војна (1946-1949), илјадници грчки граѓани на напуштија Грција. По крајот на војната, на сите оние кои ја напуштија Грција за време на војната им беа одземени нивните грчки државјанства и имоти. Во 1982 година грчката влада донесе закон за амнестија (законот 106841), во кој стоеше дека политичките бегалци кои пребегале за време на граѓанската војна и на кои им е одземено државјанството ќе може да се вратат, ако докажат дека се “Грци по род”.

Во 1985 година, беше донесен законот 1540 со кој на политичките бегалци кои пребегаа за време на Граѓанската војна им се дозволуваше да си ги повратат конфискуваните имоти ако претходно се декларираат дека се “Грци по род”. Терминот “Грци по род” е референца која ја користи владата на Грција за сите оние кои себеси се идентификуваат како етнички Грци. Оттука етничките Македонци кои се политички бегалци и чии државјанства се укинати и/или имотите конфискувани се исклучени од рамноправното уживање на правата кои се загарантирани со овие закони. Со тоа остро е доведена во прашање самата суштина на законите кои се создадени врз основа на еднаквоста и чесноста.

Понатаму, начинот на формулирањето на овие закони, самата стилизација на зборовите не е бенигна работа. Намерата е јасна, а таа е дискриминација на сите оние кои спаѓаат во групата на луѓе кои се класифицирани како политички бегалци и кои не се “Грци по род”. Со оглед на тоа дека Македонците претставуваат доминантен дел во оваа категорија на луѓе, неспорно е дека тие се всушност мета на овие тенденциозни дефиниции а со тоа и директно спаѓаат во оние луѓе кои најповеќе ги почуствувале негативните последици на овие закони. Индивидуите кои се исклучени со овие два закони претежно се жители на Република Македонија, Австралија и Канада. Веруваме дека терминот “Грци по род” кој стои во овие два закони, кои ден денес се на сила, се косат со основните принципи на не-дискриминација и параграфот 31од Копенхашкиот документ во кој се вели дека:

“Поединците кои припаѓаат на национални малцинства го имаат правото потполно и ефективно да ги остваруваат нивните човекови права и основни слободи, без никаква дискриминација и со потполна еднаквост пред законите.”

Затоа во прилог на горенаведеното, грчката влада мора да го дополни овој закон за да и стави крај на дискриминацијата спрема политичките бегалци од времето на Грчката граѓанска војна кои не се Грци по етницитет. На крајот би побарал помош од ОБСЕ во врска со ова прашање, да дадат одредена поткрепаво дополнување на овие закони, како и да се осигура дека Грција ги исполнува нејзините обврски за не-дискриминација на припадниците на етничките малцинства.

Ви благодарам на вниманието

     
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting